معمارها
صفحه اصلی > معمارها > پروژه های استثنایی > باغ کنزینگتون – ایتالیا


باغ کنزینگتون – ایتالیا

پس از اجرای کولوسئوم رم، ماسیمیلیانو ئی دوریانو فوکساس یکبار دیگر از محصولات باریسول برای اجرای طرح های مفهومی استفاده کرد.
این سه سازه معماری که در مساحت 400 متر مربع، در باغ کنزینگتون در ونیز نصب شده اند با استفاده از ورق سبز و مات باریسول ایجاد شدند. این سه مورد، نمونه سه خانه آزمایشی هستند که زندگی روزمره بشر و تناقضات آن را نشان می دهند. به عنوان سازه های مراسم ها، این جعبه های بزرگ سبزرنگ، نشان دهنده چیزی هستند که در ورای این سازه ها روی داده و کنجکاوی بازدید کنندگان را بخود جلب می کنند.Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube