صفحه اصلی > محیط زیست


باریسول و بوم شناسی


Barrisol et l'environnement باریسول نرمالو اس. ای. اس. در تمامی تصمیم گیری ها به تاثیر خود بر محیط زیست توجه خاصی دارد. اهمیت دادن به محیط زیست یکی از ارزش های اساسی و بنیادین باریسول نرمالو است.

«به منظور ساختن دنیایی زیباتر برای فردا ، ابتدا باید امروز در حفظ و مراقبت از آن کوشا باشیم»

برای داشتن هر دو مورد در کنار هم یعنی حفظ کار و فعالیت و نیز توجه به محیط زیست ، باریسول نورمالو اس ای اس توسعه پایدار  خود را با در نظر گرفتن این سه مورد فرض نموده است.- محصولات و محیط زیست
- باریسول و مدیریت
- باریسول و ساخت و ساز


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube