صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > A20 Acoperf


سیستم آکوستیک باریسول-A20 Acoperf

A20 Acoperf®

این پوشش ها تنها به قطر های 100 mmو 200 mmقابل استفاده بوده و همچنین تنها با یک عایق استاندارد (از نظر صوتی) مورد استفاده قرار می گیرد.

Barrisol Acoustics used in a concert hall Barrisol Acoustics improve the comfort of employees in the office Barrisol Acoustics is ideal for movie theaters Barrisol Acoustics can be used in schools and university

اطلاعات فنی پوشش های - A20 Acoperf®

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 400 000/m²
قطر منفذها : ≈ 0,15 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 0,8 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : A20 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم آکوستیک بدون عایق

صفحات آکوپرفA20 بدون عایق که در حفره هایی به اندازه 100 میلی متر نصب می گردد


صفحات آکوپرف A20 بدون عایق که در حفره هایی به اندازه 200 میلی متر نصب می گردد

استاندارد پوشش های باریسول آکوپرف A20 نصب شده در حفره های 200 میلی متر نسبت به صفحات بدون سوراخ باریسول دو برابر بیشتر می باشد.
( به عنوان مثال جهت استفاده از سقف های لاکی و یا چاپ شده)

عملکرد سیستم آکوستیک عایق دار

صفحات آکوپرف نصب شده در 100 میلی متر حفره با 40 میلی متر فضای عایق دار

صفحات آکوپرف نصب شده در 100 میلی متر حفره با 80 میلی متر فضای عایق دار

 

Schéma de l'acoustique A20 avec isolant

میزان جذب صوت

100mm,
بدون عایق کاری

200mm,
بدون عایق کاری
200mm,
دو برابر عایق شده
100mm,
40mm عایق شده
100mm,
80mm عایق شده
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.48 SAA = 0.52 SAA = 0.32 SAA = 0.86 SAA = 0.99
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.50 NRC = 0.50 NRC = 0.35 NRC = 0.90 NRC = 1.00
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,50 αw=0,55 αw=0,25 αw=0,90 αw=0,95
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 D D E A Aمستندات مربوط به سیستم باریسول آکوستیک را دانلود نمایید (PDF file - 2,87 Mb)

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube