صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > A40 Miniperf


سیستم آکوستیک باریسول- A40 Miniperf

A40 Miniperf®

با استفاده از صفحات A40 لرزش های ایجاد شده سریعا جذب شده و باعث می شوند که اتاق های دارای سقف های وسیع محیطی خوشایند را از لحاظ آکوستیک ایجاد نماید.

اطلاعات فنی پوشش های - A40 Miniperf®

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 30 000/m²
قطر منفذها : ≈ 0,5 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 5 %
ضخامت : ≈ 0,30 mm
مرجع : A40 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم باریسول آکوستیک

A40 Miniperf® بدون عایق :

Plafond A40 Miniperf®

A40 Miniperf® عایق دار:

Plafond A40 Miniperf®avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صوت بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.35 SAA = 0.83
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.30 NRC = 0.85
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,35 αw=0,65 (Lm)
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 D Bمستندات مربوط به سیستم باریسول آکوستیک را دانلود نمایید (PDF)

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube