صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > P20 Mezzoperf


سیستم باریسول آکوستیک - P20 Mezzoperf®

P20 Mezzoperf®

این پوشش ها نوعی پوشش سوراخ دار بوده و با داشتن عایق، بهترین عملکرد را در زمینه کاهش طنین صداهایی که در ساختمان های شلوغ و پرتردد ایجاد می گردد، تضمین می نماید.

اطلاعات فنی مربوط به پوشش P20 Mezzoperf باریسول

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 50 000/m²
قطر منفذها : ≈ 1 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 20 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : P20 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم باریسول آکوستیک

P20 Mezzoperf® بدون عایق :

Plafond P20 Mezzoperf®

P20 Mezzoperf® عایق دار:

Plafond P20 Mezzoperf® avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صوت بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.08 SAA = 0.78
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.10 NRC = 0.80
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,10 αw=0,85
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 not ranked Bمستندات مربوط به سیستم آکوستیک را دانلود فرمایید (PDF)

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube