صفحه اصلی > محصولات > طیف وسیعی از محصولات > سیستم ب آکوستیک > جزئیات بیشتر > P60 Maxiperf


Bسیستم باریسول آکوستیک : P60 Maxiperf®

P60 Maxiperf®

این پوشش دارای منافذی به قطر 4 میلی متر می باشد. این پوشش ها تاثیرات طنین صدا را شکسته و از لحاظ صوتی آرامش بیشتری برای محیط به ارمغان می آورند.

اطلاعات فنی پوشش های - P60 Maxiperf®

تصویر منافذ ویژگی ها
اندازه منفذها : 40 000/m²
قطر منفذها : ≈ 4 mm
میزان تعداد منفذها : ≈ 30 %
ضخامت : ≈ 0,18 mm
مرجع : P60 + رنگ مرجع


عملکرد سیستم باریسول آکوستیک

P60 Maxiperf® بدون عایق :

Plafond P60 Maxiperf®

P60 Maxiperf® عایق دار:

Plafond P60 Maxiperf® avec isolant

Taux d'absorption acoustique

میزان جذب صوت بدون عایق عایق دار
میانگین جذب صوت مطابق با ASTM C423 – 01 SAA = 0.05 SAA = 0.85
ضریب کاهش صوت مطابق با ASTM C423 -01
NRC = 0.04 NRC = 0.82
ضریب وزن شده جذب صوت مطابق با DIN EN 11654 αw=0,05 αw=0,90
پوشش جذب کننده صوت مطابق با DIN EN 11654 not ranked Aمستندات مربوط به سیستم باریسول آکوستیک را دانلود نمایید.

به صفحه قبل رجوع کنید


Join us in Facebook Follow us on Twitter See our channel on Youtube